Wiadomości tygodnia

Podpisanie umowy dofinansowania na budowę przedszkola specjalnego w Dębline

Dnia 17 grudnia 2018 roku samorząd Miasta Dęblin w osobie burmistrza Miasta Dęblin Beaty Siedleckiej ...

Czytaj więcej

Otwarcie basenu

W dniu 17 grudnia, po blisko półtorarocznej przerwie, wznowiła działalność pływalnia Lotniczej Akademii Wojskowej. Remont, ...

Czytaj więcej

Otwarcie przejazdu z opóźnieniem

 Na przejeździe kolejowo-drogowym przy ulicy Tysiąclecia przebudowane zostały trzy z sześciu torów, zainstalowane zostały nowe ...

Czytaj więcej

Jaka jest prawda?

Miałem, nie udzielać się w sieci w czasie tych wyborów ale ulotka Komitetu Siedleckiej spowodowała, ...

Czytaj więcej

ZMIANA MIEJSCA UDZIELANIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. poinformowała Starostwo Powiatowe w Rykach, że od dnia 31 ...

Czytaj więcej

E-Deblin
E-Deblin
E-Deblin
Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Rekrutacja na studia wojskowe w WSOSP

Rekrutacja na studia wojskowe w WSOSP

I etap rekrutacji
Wniosek o powołanie do służby kandydackiej

Składanie wniosków o powołanie do służby kandydackiej rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego i trwa do 31.03.2018 r. Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres WSOSP.

I. O przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych może ubiegać się osoba spełniająca niżej wymienione warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173):

1) niekarana sądownie;
2) posiadająca obywatelstwo polskie;
3) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4) w wieku co najmniej 18 lat w dniu powołania do służby kandydackiej;
5) posiadająca świadectwo dojrzałości.

II. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w terminie do dnia 31 marca 2018 r., składa do Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1627 z późń. zm.). pdf Wniosek o powołanie do służby kandydackiej.

III. Do wniosku dołącza się:

1) życiorys;
2) skrócony odpis aktu urodzenia;
3) oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

IV. Bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, nie później niż w pierwszym dniu egzaminów wstępnych, kandydat składa:

1) świadectwo dojrzałości;
2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym);
3) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego);
4) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o ukończeniu klasy mundurowej, oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
5) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (rekrutacyjnej) w wysokości 100 zł – nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem tych egzaminów.

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 35,
08-521 Dęblin.
Nr rachunku:
12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
z dopiskiem – rekrutacja na studia wojskowe

 

Niedostarczenie w terminie dokumentów, o których jest mowa w ust. III-IV, jest równoznaczne z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego i skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

 

II etap rekrutacji
Badania lekarskie

Od osób ubiegających się o przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne, w tym odpowiednie dla personelu lotniczego, których posiadanie dokumentowane jest odpowiednimi zaświadczeniami. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, po złożeniu wniosku, zobowiązana jest poddać się specjalistycznym badaniom lekarskim oraz stawić się na badania po otrzymaniu zawiadomienia o terminie i miejscu badań lekarskich.

Badania lekarskie dla kandydatów na studia przebiegają w dwóch etapach:

a) etap I – badania we właściwej Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej orzekającej o zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz o braku przeciwwskazań psychologicznych do służby;

b) etap II – badania specjalistyczne w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie.
Uzyskanie wymaganych pozytywnych orzeczeń lekarskich po badaniach, o których mowa w ust. 2, ustalających wymaganą kategorię zdrowia na wybraną specjalność, jest jednym z warunków przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

 

Samolotowe szkolenie sprawdzające

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na specjalności pilotażu planowane jest lotnicze szkolenie sprawdzające.

 

III etap rekrutacji
Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na studia wyższe. Wstępnego podziału na specjalności w ramach danego kierunku studiów dokonuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Preferowaną specjalność studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech specjalności studiów. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugiej i trzeciej określonej przez siebie specjalności studiów.

1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) analizę wyników ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski;
2) test znajomości języka angielskiego jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
3) egzamin sprawności fizycznej:
– kobiety: test siły (uginanie ramion na ławeczce), test szybkości (bieg na 100 m), test wytrzymałości (bieg na 1000 m) i pływanie 50 m stylem dowolnym;
– mężczyźni: test siły (podciąganie na drążku), test szybkości (bieg na 100m), test wytrzymałości (bieg na 1000 m) i pływanie 50 m stylem dowolnym.
4) rozmowę kwalifikacyjną.

2. Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji:

Zasady naliczania punktów kwalifikacyjnych, określi Senat Uczelni po zatwierdzeniu Uchwały. Z osobą ubiegającą się o przyjęcie do służby kandydackiej podpisuje się umowę określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę. Osoba powołana do służby kandydackiej odbywa podstawowe szkolenie wojskowe, które kończy się złożeniem przysięgi wojskowej. Osoba, która rozpoczęła pełnienie służby kandydackiej, staje się studentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Składanie wniosków o powołanie do służby kandydackiej rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego i trwa do 31.03 2018 r.

Zachęcamy kandydatów do wcześniejszego składania wniosków o przyjęcie do WSOSP ze względu na terminowe ukończenie specjalistycznych badań lekarskich stanowiących warunek uczestnictwa w planowanym szkoleniu lotniczym.

 

Ważne informacje

1. Biorąc udział w rekrutacji, kandydaci wyrażają zgodę na rejestrację dźwięku i obrazu podczas egzaminu ze sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Kandydat, legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, składa dodatkowo zaświadczenie o nostryfikacji potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.
3. Niedostarczenie w terminie dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego i skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.
4. Osoba, która nie została przyjęta na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, może ubiegać się o przyjęcia na studia cywilne na zasadach określonych dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Biuro rekrutacji

tel. +48 261 517 733

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 characters available

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama