Wiadomości tygodnia
Budowa przejścia podziemnego w Motyczu

Dla podróżnych powstają nowe perony na trasie Dęblin – Lublin

Między Lublinem a Dęblinem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. budują nowe wygodne perony m.in. na ...

Czytaj więcej

Lot pożegnalny w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego

28 czerwca br. miał miejsce uroczysty lot pożegnalny pilota wojskowego.  W obecności Inspektora Sił Powietrznych ...

Czytaj więcej

Szpital Powiatowy w Rykach od 1 lipca br. wznawia działalność

Gastroskopia, kolonoskopia i badania tomografem komputerowym - ten zakres działalności leczniczej uruchomi od 1 lipca ...

Czytaj więcej

DYŻURY WAKACYJNE W DĘBLIŃSKICH PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Terminy dyżurów wakacyjnych dla dzieci uczęszczających do dęblińskich przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019: W miesiącu ...

Czytaj więcej

POLICJANCI ODZYSKALI PRZYWŁASZCZONY TELEFON

Dzięki obywatelskiej postawie i szybkiej akcji policjantów należący do mieszkanki Warszawy telefon został odnaleziony i ...

Czytaj więcej

E-Deblin
E-Deblin
E-Deblin
Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Ogłoszenie – oferta pracy

Oferta pracy na stanowisku SAMODZIELNY REFERENT

SAMODZIELNY REFERENT

Wymiar etatu: możliwe zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, preferowany pełny wymiar czasu pracyLiczba stanowisk pracy: 1

Rodzaj umowy o pracę: Na czas określony, tj. na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.

Miejsce wykonywania pracy: Jednostka Wojskowa nr 4461 Dęblin, Pion Bezpieczeństwa Lotów

Warunki pracy: Praca wykonywana pod nadzorem

Główne zadania:

·         Opracowywanie dokumentacji planistycznej i szkoleniowej na szczeblu Pionu BL.

·         Prowadzenie ewidencji i statystyk zdarzeń lotniczych.

·         Przygotowywanie danych na posiedzenia komisji BL.

·         Sporządzanie meldunków i zestawień.

·         Opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa lotów.

·         Obsługa systemu „TURAWA”.

Wymagania:

·         Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BL lub studia podyplomowe o kierunku lub specjalności w zakresie BL.

·         Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie BL w przypadku wykształcenia wyższego.

·         Minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie BL w przypadku wykształcenia średniego.

·         poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE.

·         Dokładność.

·         Samodyscyplina.

·         Bardzo dobra organizacja pracy.

·         Obsługa komputera.

·         Mile widziana znajomość systemu „TURAWA”.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie:

·      oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru – zał. Nr 1,

·      życiorys (CV),

·      listu motywacyjnego,

·      kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (tj. dyplomy, świadectwa pracy, itp.).

Termin składania dokumentów:

do 29.03.2019 r.

Dokumenty można przesyłać:

·         na adres e-mail: a.drazyk@ron.mil.pl, lub

·         pocztą na adres: Jednostka Wojskowa 4461, ul. Dywizjonu 303/14, 08-521 Dęblin

Informacje dodatkowe

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone nie później niż 31.05.2019 r.

Dokumenty, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

W przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem poczty, za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.

Pracodawca zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

Dokumenty powinny zawierać klauzulę:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). – zał. Nr 1.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

1.    Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2.    Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

3.    Administrator danych i kontakt do niego:

4.    Jednostka Wojskowa 4461 w Dęblinie, 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12,

5.    Kontakt do inspektora ochrony danych: numer tel. 81-261-518-410.

6.    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego Jednostki Wojskowej 4461 w Dęblinie.

7.    Informacje o odbiorcach danych:

8.    Jednostka Wojskowa 4461 w Dęblinie, 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12,

9.    Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Jednostce Wojskowej 4461 w Dęblinie 
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dowódca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

10. Uprawnienia:

11. prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo 
do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać 
na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 
w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r.

13. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

WARUNKI PRACY

  1. Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach.
  2. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.
  3. Wymuszona pozycja ciała  – siedząca.
  4. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
  5. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zał. Nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

…………….……………………

                                                                                  (własnoręczny podpis)


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 characters available

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama